د ویډیو ښوونه

1. TOYDIY 4in1 3D د چاپګر انباکسینګ او لومړی کارول

2. د FDM توکیډ جامګینګ مسله حل

3. د لیزر نقاشۍ ښوونې

4. د CNC نقاشی سبق (نوی 4in1 "ECUBWARE" ښوونه هم)

5. عامې ستونزې او حل

6. د جام کولو مسله حل کولو لارښوونې

7. د مدر بورډ ځای په ځای کولو ښوونه

8. د توکی سر لچک وړ بندر کار کولو لارښوونې